Zaznacz stronę

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Informacje ogólne

Studia podyplomowe na kierunku Metodyka i metodologia pracy socjalnej adresowane są do osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu różnorodnych form pomocy, kierowanej do osób i grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. To studia dla tych, którzy chcą rozwijać siebie i tworzyć przestrzeń dla rozwoju innych ludzi. To praca idealna dla osób, które czują potrzebę wspierania i pomagania innym.

Studia podyplomowe na kierunku Metodyka i metodologia pracy socjalnej są studiami kwalifikacyjnymi, tj. dającymi uprawnienia zawodowe do pracy w zawodzie pracownika socjalnego.

Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej typu: ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, regionalny ośrodek polityki społecznej dom pomocy społecznej, a także w podmiotach realizujących zadania z obszaru zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w szpitalach, zakładach karnych, w których realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej, w podmiotach realizujących zadania wskazane w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w organizacjach pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz w Centrach Usług Społecznych, w których są realizowane zadania z obszaru pomocy społecznej.

Uprawnienia związane z posiadanymi kwalifikacjami

Absolwent studiów podyplomowych z Metodyki i metodologii pracy socjalnej posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z zapisami Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794, 803 i 1981: Rozdział 2. Pracownicy socjalni. Art. 116. ust. 1. pkt. 4).

Absolwent posiada pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z wielu dyscyplin naukowych, przede wszystkim z zakresu pedagogiki, nauk socjologicznych, psychologii, filozofii, nauk o polityce i administracji, nauk prawnych, nauk o zarządzaniu i jakości, ukierunkowanych na pomoc i wsparcie osób będących w trudnej sytuacji życiowej. Absolwent posiada wiedzę o funkcjonowaniu publicznych i niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej w Polsce i Unii Europejskiej. Absolwent potrafi posługiwać się rozszerzoną terminologią, teoriami i metodologią, ułatwiającą rozumienie procesów społecznych związanych z funkcjonowaniem różnorodnych środowisk objętych pracą socjalną. Potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin naukowych. Posiada umiejętności z zakresu stosowania metodyki i metodologii w pracy socjalnej, określania priorytetów w zarządzaniu zasobami w pomocy społecznej, jak również tworzenia lokalnych strategii i programów rozwiązywania problemów społecznych. Absolwent potrafi planować, realizować i ewaluować projekty socjalne na rzecz różnych kategorii podopiecznych. Potrafi podejmować działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem, potrafi organizować różnorodne formy samopomocy. Absolwent potrafi nawiązać i realizować wielosektorową współpracę w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych, organizować sieci wsparcia na rzecz realizacji skutecznej pracy socjalnej. Posiada umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej, w tym kierowania zespołami zadaniowymi. Dostrzega i rozwiązuje problemy pojawiające się w systemie pomocy społecznej w wymiarze jednostkowym, grupowym i społecznym. Absolwent w sposób odpowiedzialny i zgodnie z etyką zawodową podejmuje wyzwania pojawiające się w pracy zawodowej. Jest przygotowany do pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej typu: ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, regionalny ośrodek polityki społecznej dom pomocy społecznej, a także w podmiotach realizujących zadania z obszaru zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w szpitalach, zakładach karnych, w których realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej, w podmiotach realizujących zadania wskazane w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w organizacjach pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz w Centrach Usług Społecznych, w których są realizowane zadania z obszaru pomocy społecznej.

Wymagania stawiane kandydatom

Kandydat na studia podyplomowe powinien mieć ukończone studia wyższe, pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, poświadczone dyplomem na jednym z kierunków:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie.

Podstawa prawna: Utworzenie studiów na kierunku Metodyka i metodologia pracy socjalnej związane jest z nowelizacją Ustawy o pomocy społecznej z dnia 15 kwietnia 2021 r., w tym z rozszerzeniem katalogu wymogów formalnych przewidzianych dla zawodu pracownik socjalny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794, 803 i 1981: Rozdział 2. Pracownicy socjalni. Art. 116. ust. Pkt. 4; art. 120.).

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów. Nie jest przewidziany egzamin wstępny ani rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu IRK. Po dokonaniu internetowej rejestracji należy niezwłocznie złożyć komplet dokumentów. Kwalifikacja na studia odbywa się po analizie dokumentów papierowych.

LINK DO REJESTRACJI NA STUDIA – IRK
Nadchodzące tury w tej rekrutacji: Tura 1. od 5 września 2022 r. – w toku

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • Podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika studiów podyplomowych wydrukowane z systemu, uzupełnione i podpisane przez kandydata.
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopia dyplomu poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokument na podstawie okazanego oryginału dyplomu. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.
  • Oświadczenie o ukończonym kierunku studiów wyższych – w celu wstępnej weryfikacji Kandydata na studia podyplomowe.
  • Zgoda kandydata na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (wydruk z IRK).
  • Zgoda kandydata na studia na przetwarzanie danych osobowych.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:
Rejestracji w IRK  dokonać można od 5 września 2022 roku.
Dokumenty w formie papierowej należy składać: ul. Oleska 48, pok. 132 – Renata Kamińska-Wanecka

Zakres tematyczny studiów

Minimum programowe dla studiów podyplomowych na kierunku Metodyka i metodologia pracy socjalnej zostało ściśle określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2021 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej. Tematyka ww. studiów stanowi odrębny blok przedmiotowy z zakresu teorii oraz praktyki pracy socjalnej, ściśle powiązany ze specjalistycznym przygotowaniem teoretycznym i praktycznym do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Składa się na niego siedem grup tematycznych/modułów:

Moduł I. Wprowadzenie do pracy socjalnej
Moduł II. Elementy polityki społecznej
Moduł III. Metodologia i metodyka pracy socjalnej
Moduł IV. Projekt socjalny
Moduł V. Struktura i organizacja pomocy społecznej
Moduł VI. Praktyki zawodowe
Moduł VII. Seminarium dyplomowe

Każdej grupie tematycznej przypisano minimalną liczbę godzin zajęć. Praktyki zawodowe powinny być realizowane w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub innych placówkach, o których mowa w art. 120 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803).

Czas trwania studiów: 2 semestry, 360 godzin.

Forma realizacji zajęć: zajęcia niestacjonarne (w wybrane soboty i niedziele)

Miejsce realizacji zajęć: Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych, ul. Oleska 48, 45-052 Opole

Harmonogram studiów

Kadra dydaktyczna

Nasi studenci współpracują z najlepszymi specjalistami w zakresie pracy socjalnej, którzy łączą pracę naukową i pasję z praktyką działania. Pod ich opieką studenci prowadzą badania, realizują projekty społeczne, współpracują z instytucjami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi. W pracy ze studentami stosujemy metodę tutoringu rozwojowego oraz metody e-learningu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Opis metod weryfikacji osiąganych efektów uczenia się i ocena jakości kształcenia

Osiągnięte efekty uczenia się w kategorii wiedzy będą weryfikowane za pomocą egzaminów pisemnych w formie zadań otwartych lub zamkniętych lub egzaminów ustnych, a także poprzez przygotowanie prac pisemnych, ustnych i prezentacji, które będą podstawą do uzyskania zaliczenia ćwiczeń. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się w kategorii umiejętności i kompetencji społecznych wymaga bezpośredniego kontaktu i obserwacji słuchacza, analizy opracowanych przez niego materiałów do zajęć.

Studia są prowadzone zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – platforma Teams.

Ocena końcowa – ustalana jest zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Opolskiego, paragraf 53., pkt. 7.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich wymaganych harmonogramem studiów ćwiczeń, wykładów, seminariów i praktyk, zdanie egzaminów, przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.

Opłata za studia

I semestr: 1850 PLN
II semestr: 1850 PLN

Numer konta do wpłaty czesnego zostanie przydzielony indywidualnie po przyjęciu na studia.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:
Rejestracji w IRK  dokonać można od 5 września 2022 roku.
LINK DO REJESTRACJI NA STUDIA – IRK – nadchodzące tury w tej rekrutacji: Tura 1 od 05.09.2022 08:00 – w toku
Dokumenty w formie papierowej należy składać: ul. Oleska 48, pok. 132 – Renata Kamińska-Wanecka

Dane kontaktowe

Kierownik studiów: dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska (ul. Oleska 48, pok. 130, 316, e-mail: pracasocjalna@uni.opole.pl)
Obsługa administracyjna: Renata Kamińska-Wanecka (tel. 77 452 74 06, ul. Oleska 48, pok. 132, e-mail: rkw@uni.opole.pl)
Obsługa techniczna: mgr inż. Łukasz Masnyk (tel. 77 452 74 39, ul. Oleska 48, pok. 317, e-mail: lmasnyk@uni.opole.pl)