Zaznacz stronę

ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REKRUTACJA OD 1 PAŹDZIERNIKA 2022

Informacje ogólne

Problem szeroko rozumianego procesu starzenia się i problemów, jakie pojawiają się w tym okresie życia człowieka (w tym niepełnosprawność fizyczna i intelektualna). Studia podyplomowe mają szeroką ofertę tematów pogłębiających wiedzę osób zajmujących się na co dzień wsparciem osób starszych i ich rodzin w podnoszeniu jakości ich życia, w tym metody i techniki komunikacji, poradnictwa socjalnego, zastosowania przepisów prawa w celu prawidłowego funkcjonowania i korzystania z zasobów lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych z wykorzystaniem kapitału społecznego. ­­­Szczególnie dedykowane są dla osób pracujących z seniorami, w tym z pracownikami socjalnymi, opiekunami osób starszych, asystentami rodzin oraz członkami rodzin osób starszych chcącymi poprawić jakość życia seniora i swoich najbliższych.

Istotną przesłanką do organizacji studiów podyplomowych z Psychogerontologii na Uniwersytecie Opolskim stanowią obserwowane zmiany społeczne, które wskazują na koniczność kształcenia specjalistów do pracy z osobami starszymi. Na rynku zatrudnienia coraz wyraźniej dostrzegalne są znaczące braki kadrowe w obszarze pracy z osobami starszymi oraz ich rodzinami. Program studiów przewiduje tematykę w zakresie opieki, wsparcia i aktywizacji osób starszych oraz wspomagania członków rodziny w opiece nad seniorami.

Uprawnienia związane z posiadanymi kwalifikacjami

W ramach studiów słuchacze zdobędą niezbędną wiedzę przydatną w pracy z osobami starszymi i z osobami z niepełnosprawnościami zarówno w obszarze sprawowania podstawowej opieki, jak i planowania i organizowania procesów ich aktywizacji. Słuchacze uzyskają wiedzę na temat prawidłowości rozwojowych okresu późnej dorosłości, kondycji fizycznej i psychicznej osób starszych oraz typowych dla tej grupy wiekowej problemów zdrowotnych, psychologicznych i społecznych. Ponadto zdobyta wiedza pozwoli im na prawidłowe korzystanie z prawnych aspektów opieki nad osobami starszymi, jakie oferują instytucje publiczne i niepubliczne, a także organizacje pozarządowe. Słuchacze poznają zasady prawidłowego żywienia i pielęgnacji osób starszych i z niepełnosprawnościami. Istotą przekazanych w trakcie studiów treści jest wyposażenie słuchacza w umiejętności prawidłowej komunikacji w triadzie senior – rodzina-społeczeństwo. Pozna on zasady i formy komunikacji z osobami starszymi, w tym również nawiązywania satysfakcjonującego kontaktu z seniorami, udzielania wsparcia emocjonalnego osobie starszej i jego rodzinie oraz ich prawnym opiekunom. W trakcie studiów zostanie przekazana również wiedza dotycząca diagnozowania potrzeb i problemów seniorów oraz planowania działań pomocowych, a także podnoszących jakość życia osób starszych,  prowadzenia zajęć aktywizujących twórcze myślenie oraz rozwój poznawczy seniorów, a także zajęć wykorzystujących różne formy arteterapii. Słuchacze nabędą także podstawowe umiejętności niezbędne w trakcie pracy z seniorem i osobą z niepełnosprawnościami – zarówno w kontekście opieki, jak i ich aktywizacji. Do umiejętności tych należą między innymi: planowanie żywienia w okresie późnej dorosłości, wykonywanie podstawowych czynności pielęgnacyjnych, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, aktywizowanie potencjału poznawczego (wraz z umiejętnością diagnozowania zasobów pamięciowych), planowanie zajęć z arteterapii, planowanie aktywności fizycznej, społecznej i kulturalnej.

Wymagania stawiane kandydatom

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów. Nie jest przewidziany egzamin wstępny ani rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika studiów podyplomowych.
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopia dyplomu poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokument.
  • Kwestionariusz osobowy.
  • Zgoda kandydata na studia na przetwarzanie danych osobowych.

Pozostałe wymagania stawiane kandydatom na studia – ukończone studia co najmniej na poziomie licencjackim.

Zasady rekrutacji

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia, co najmniej na poziomie licencjackim.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów. Nie jest przewidziany egzamin wstępny ani rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu IRK. Po dokonaniu internetowej rejestracji należy niezwłocznie złożyć komplet dokumentów.

LINK DO REJESTRACJI NA STUDIA – IRK
Nadchodzące tury w tej rekrutacji: od 1 października 2022 – w toku

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • Podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika studiów podyplomowych – wygenerowane z systemu IRK;
  • Scan dyplomu ukończenia studiów.
  • Zgoda kandydata na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (wydruk z IRK).
  • Zgoda kandydata na studia na przetwarzanie danych osobowych.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:
Rejestracji w IRK  dokonać można od 1 października 2022 r.
Dokumenty w formie papierowej należy składać: ul. Oleska 48, pok. 130 – Anna Ptaszyńska

Zakres tematyczny studiów

Problem szeroko rozumianego procesu starzenia się i problemów, jakie pojawiają się w tym okresie życia człowieka (w tym niepełnosprawność fizyczna i intelektualna). Studia podyplomowe mają szeroką ofertę tematów pogłębiających wiedzę osób zajmujących się na co dzień wsparciem osób starszych i ich rodzin w podnoszeniu jakości ich życia, w tym metody i techniki komunikacji, poradnictwa socjalnego, zastosowania przepisów prawa w celu prawidłowego funkcjonowania i korzystania z zasobów lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych z wykorzystaniem kapitału społecznego. Studia podyplomowe zapewnią wykształcenie kompetentnej kadry dysponującej niezbędną wiedzą oraz umiejętnościami w działalności opiekuńczej, rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej i korekcyjnej w zakresie wsparcia osób starszych i ich rodzin, zarówno w placówkach i instytucjach pomocowych, jak również w organizacji działań w środowisku lokalnym osób starszych. Szczególnie dedykowane są dla osób pracujących z seniorami, w tym z pracownikami socjalnymi, opiekunami osób starszych, asystentami rodzin oraz członkami rodzin osób starszych chcącymi poprawić jakość życia seniora i swoich najbliższych.

Czas trwania studiów: 2 semestry, 230 godzin.

Forma realizacji zajęć: zajęcia niestacjonarne (w wybrane soboty i niedziele)

Miejsce realizacji zajęć: Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych, ul. Oleska 48, 45-052 Opole

Harmonogram studiów

 
Kadra dydaktyczna

Nasi studenci współpracują z najlepszymi specjalistami w zakresie pracy socjalnej, którzy łączą pracę naukową i pasję z praktyką działania. Pod ich opieką studenci prowadzą badania, realizują projekty społeczne, współpracują z instytucjami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi. W pracy ze studentami stosujemy metodę tutoringu rozwojowego oraz metody e-learningu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Opis metod weryfikacji osiąganych efektów uczenia się i ocena jakości kształcenia

Osiągnięte efekty uczenia się w kategorii wiedzy będą weryfikowane za pomocą egzaminów pisemnych w formie zadań otwartych lub zamkniętych lub egzaminów ustnych, a także poprzez przygotowanie prac pisemnych, ustnych i prezentacji, które będą podstawą do zaliczenia ćwiczeń. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się w kategorii umiejętności i kompetencji społecznych wymaga bezpośredniej obserwacji słuchacza, analizy opracowanych przez niego materiałów do zajęć.

Ocena końcowa – ustalana jest zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Opolskiego, paragraf 53., pkt. 7.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich wymaganych programem ćwiczeń i wykładów, zdanie egzaminów, złożenie egzaminu dyplomowego.

Opłata za studia

Opłata za studia: 3 900 PLN

Numer konta do wpłaty czesnego zostanie przydzielony indywidualnie po przyjęciu na studia.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:
Rejestracji w IRK  dokonać można od 1 października 2022 r.
LINK DO REJESTRACJI NA STUDIA – IRK – nadchodzące tury w tej rekrutacji: Tura 1.

Dane kontaktowe

Kierownik studiów: dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, prof. UO (ul. Oleska 48, pok. 130)
Obsługa administracyjna: Anna Ptaszyńska (tel. 77 452 74 01, ul. Oleska 48, pok. 130, e-mail:anna.ptaszynska@uni.opole.pl)
Obsługa techniczna: mgr inż. Łukasz Masnyk (tel. 77 452 74 39, ul. Oleska 48, pok. 317, e-mail: lmasnyk@uni.opole.pl)